Thursday, 21 February 2013

RPP dan KTSP B. Sunda SMP VII berkarakter

Terimakasih atas kunjungan anda


Download RPP B. Sunda dan silabus VII  berkarakter silahkan klik disini


RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP  1)

Satuan Pendidikan                   : SMPN
Mata pelajaran                         : Bahasa Sunda
Kelas / Semester                      : VII / 1
Alokasi Waktu                        : 2 X 45 Menit

A.      Standar Kompetensi
Mampu menyimak, memahami dan menanggapi berbagai wacana percakapan, dongeng dan pupujian

B.       Kompetensi Dasar
Menyimak penggalan-penggalan percakapan (rekaman; dibacakan)

C.      Tujuan Pembelajaran
1.        Siswa dapat menyimak dengan sikap yang baik
2.        Siswa dapat menyimpulkan topik percakapan
3.        Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian isi percakapan
4.        Siswa dapat menafsirkan maksud percakapan

D.      Materi Pokok
Percakapan (Paguneman)

E.       Metode Pembelajaran

1.        Pendekatan                  : Komunikatif, alamiah

2.        Metode                        : Langsung

3.        Teknik                         : Ceramah, Diskusi, Latihan, Pemberian TugasF.      Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan
Kegiatan
Waktu
1
Pendahuluan
10 menit
Ø   Memeriksa kesiapan siswa

Ø   Apersepsi
Ø   Motivasi

Kegiatan Inti
60 menit
Ø   Salah seorang siswa membacakan wacana percakapan /memutar kaset rekaman

Ø   Bersama-sama menyimak wacana percakapan yang dibacakan/diperdengarkan
Ø   Bertanya jawab tentang topik percakapan yang disimak
Ø   Bertanya jawab tentang isi percakapan
Ø   Dengan bimbingan guru menafsirkan kalimat-kalimat kunci dan maksud percakapan
Penutup
10 menit
Ø   Bersama guru, siswa menyimpulkan isi wacana percakapan

Ø   Siswa ditugaskan untuk menulis naskah percakapan secara kelompok (2 orang)
2
Pendahuluan
10 menit
Ø   Memeriksa kesiapan siswa

Ø   Apersepsi
Ø   Motivasi

Kegiatan Inti
60 menit
Ø   Salah seorang siswa membacakan wacana percakapan hasil karangannya

Ø   Bersama-sama menyimak wacana percakapan yang dibacakan/diperdengarkan
Ø   Bertanya jawab tentang topik percakapan yang disimak
Ø   Bertanya jawab tentang isi percakapan
Ø   Dengan bimbingan guru mengoreksi hasil karangan siswa

Penutup
10 menit
Ø   Bersama guru, siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari

Ø   Siswa ditugaskan untuk mencari wacana percakapan serta menelaah isinya

G.   Alat/ Bahan / Sumber
Ø  Wacana percakapan
Ø  Buku pegangan
Ø  Majalah
Ø  Surat kabar
Ø  Kaset


.   Penilaian
Indikator
Teknik
Bentuk
Instrumen
Kunci Jawaban

1. Dapat menyimak dengan sikap yang baik
Non tes
Unjuk Kerja (proses)
1.   Regepkeun ku hidep eta paguneman kalawan hade !
-

2. Dapat menyimpulkan topik percakapan
Lisan
Uraian
2.   Perkara naon nu keur dipagunemkeun ku eta dua palaku  ?3. Dapat menyebutkan bagian-bagian isi percakapan
Lisan
Uraian
3.   Kumaha watek/pasipatan palaku kahiji dina eta wacana ?


4.   Ari pasipatan palaku anu kadua kumaha ?4. Dapat menafsirkan maksud percakapan
Lisan
Uraian
5.   Basa ragam naon nu dipake dina eta paguneman ?


6.   Caritakeun ku hidep maksud eta paguneman!                                                                                                      
                                                                                                           Bandung,     Juli 2012
                    Mengetahui                                                                    Guru Mata Pelajaran,
                    Kepala Sekolah


LAMPIRAN 1
BAHAN AJAR

B.             PAGUNEMAN

Dina pangajaran ayeuna hidep kudu bisa ngaregepkeun wacana paguneman kalawan hadé !
Hal-hal nu kudu dipigawé ku hidep dina ngaregepkeun nyaéta :
1.              Sikep, kudu bener-bener daria sangkan eusi guneman kacangkem kalawan hadé;
2.              Pikiran kudu museur kana paguneman;
Lamun hidep geus bisa ngalakukeun hal saperti di luhur, hidep bakal bisa nangtukeun topik paguneman, nyebutkeun bagian-bagian eusi paguneman, maksud paguneman, jeung bisa napsirkeun nu paguneman.
Basa nu digunakeun dina paguneman bisa dititénan tina palakuna. Paguneman antara guru jeung murid, basa nu digunakeunana basa lemes keur ka saluhureun jeung basa loma/lemes; paguneman jalma nu geus wawuh pisan, basa nu digunakeunnana basa loma; paguneman jalma nu anyar pinanggih, basana lemes; sedengkeun paguneman jalma nu keur ambek tangtu basa nu digunakeunana téh basa kasar.

Regepkeun paguneman di handap kalawan daria !
Paguneman 1
Siswa          : “Assalamu’alaikum !”
Guru           : “Wa’alaikum salam warohmatullohi wabarokatuh. Badé ka saha, Erma ?
Siswa          : “Hapunten ngaganggu, Pa ! Dupi Ibu Iis parantos sumping ?”
Guru           : “Bu Iis téh can sumping. Aya naon kitu ?”
Siswa          : “Parantos waktosna jam pelajaran Matematika, Pa!”
Guru           : “Mangga atuh, kadé ulah raribut. Baca baé heula bukuna!”
Siswa          : “Sumuhun ! Assalamu’alaikum !”
Guru           :  “Wa’alaikum salam warohmatullohi wabarokatuh

Paguneman 2

Isah          : “Rat, PR Basa Sunda téh tos réngsé teu acan ?”
Ratih        : “PR nu mana téa nya ?”
Isah          : “Eta geuning ngadamel sisindiran !”
Ratih        : “Oh, éta. Nu mawi abdi mah teu acan. Dupi Isah, PR-na tos bérés kitu ?”
Isah          : “Parantos, kaleresan dirorompok aya Aa, pinter ngadamel sisindiran .”
Ratih        : “Euleuh resep atuh nya ari aya nu ngabantosan  mah!
                   Abdi mah teu aya pisan nu tiasa diajak badanten. Janten sakalieun aya PR nu sesah téh sok binggung.”
Isah          : “Ah, tong bingung-bingung atuh. Sumping ka rorompok pan caket. Urang sasarengan diajar. Pun lanceuk
                  sareng pun Biang mah pasti bingaheun geura.”
Ratih        : “Insya Alloh ka payun mah.


No comments:

Post a Comment